Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het Joint Research Center Zeeland respecteert de persoonlijke levenssfeer van studenten, medewerkers, bezoekers en relaties, die betrokken zijn bij het onderwijs en onderzoek van het JRCZ en de diensten die het JRCZ levert. Het Joint Research Center Zeeland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als Nederlandse onderzoeksinstelling. 

Het JRCZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als het JRCZ bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt het JRCZ van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Het JRCZ draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

HZ heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het autoriteit persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. HZ heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris.

Cookies
Voor de juiste werking van de website www.jrcz.nl maakt het JRCZ gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die naar je computer worden gestuurd. Lees hier meer over de cookieverklaring.

Privacyverklaring

Onderzoek

Lees meer

Onderwijs

Lees meer

Samenwerken

Lees meer
...

Water

Hoe zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed water? Wij zoeken naar oplossingen.

...

Food

Hoe kunnen we innoveren in de foodketen? Wij onderzoeken het.

...

Energie

Welke mogelijkheden bieden delta's voor het opwekken van energie? Wij zien kansen.

...

Biobased economy

Hoe kunnen we onze ecologische footprint verkleinen? Wij onderzoeken dit.

Partners